Cdo nº 22 Cdo 1897/2004 of Senát 22, July 20, 2005

Issuing Organization:Senát 22
President:Jiří Spáčil, CSc., v. r.
Resolution Date:July 20, 2005
 
FREE EXCERPT

22 Cdo 1897/2004

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce K. S., zastoupeného advokátem, proti žalované C. B. E., s. r. o., zastoupené advokátem, o zřízení věcného břemene cesty, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 11 C 156/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. března 2004, č. j. 21 Co 79/2004-52, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. března 2004, č. j. 21 Co 79/2004-52, a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 2. prosince 2003, č. j. 11 C 156/2003-36, se zrušují a věc se vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 5 k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se domáhal, aby soud v jeho prospěch zřídil věcné břemeno cesty (dále též jen „právo cesty“), přes pozemek žalované společnosti s tím, že nemá zajištěn jiný přístup do budovy v jeho vlastnictví.

Obvodní soud pro Prahu 5 (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 2. prosince 2003, č. j. 11 C 156/2003-36, vyslovil, že se zřizuje „věcné břemeno spočívající v právu cesty pro vlastníka budovy čp. 1122, umístěné na pozemku parc. č. 638 v k. ú. S., obec P., zapsané na LV č. 3127 u Katastrálního úřadu P., do této budovy přes pozemek parc. č. 631/1 v k. ú. S., obec P., zapsané na LV č. 3144 u Katastrálního úřadu P.,“ a rozhodl o nákladech řízení.

Soud prvního stupně zjistil, že žalobcův dům se nachází na stavební parcele, kopírující půdorys domu. Vchod do domu je již od roku 1905, kdy byl dům postaven, situován tak, že přístup k němu je možný pouze přes pozemek, který je nyní ve vlastnictví žalované. Žalobce získal nemovitost do vlastnictví v restituci dříve, než žalovaná nabyla do svého vlastnictví sousední nemovitost, a žalovaná od počátku věděla, že předmětný pozemek je užíván pro přístup k žalobcově domu. Žalovanou navrhované řešení, spočívající ve zbudování jiného vchodu do žalobcova domu, soud odmítl s odkazem na § 3 odst. 1 občanského zákoníku (dále „ObčZ“) pro značnou stavební a finanční náročnost takové úpravy. Žalobě podle § 151o odst. 3 ObčZ vyhověl, když zjistil, že jsou splněny obě zákonné podmínky, tedy že vlastník stavby není současně vlastníkem přilehlého pozemku a přístup vlastníka ke stavbě nelze zajistit jinak.

Městský soud v Praze jako soud odvolací, rozhodující k odvolání žalované, rozsudkem ze dne 30. března 2004, č. j. 21 Co 79/2004-52, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Odvolací soud se ztotožnil se skutkovým zjištěním i s právním závěrem soudu prvního stupně. Zabýval se vývojem institutu věcného břemene včetně zákonné úpravy založené novelou ObčZ provedenou zákonem č. 367/2000 Sb., která není v rozporu s čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále též jen...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL